2105154391 58, FAONOS STR., Athens info@oreichalkos.gr